افتخارات

رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه سیزدهم
کنکور سراسری
سال 1392
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
رشته
هنر
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
حفظ
رتبه سوم
کنگره قرآنی
سال 1398
رشته
ادبی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
رشته
زبان
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
زبان
رتبه پنجاه و دوم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه نود و یکم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ادبی
رتبه دوم
مسابقات فرهنگی
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه هفتاد و سوم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه صدم
کنکور سراسری
سال 1394