افتخارات

رشته
صحیفه سجادیه
رتبه اول
کنگره قرآنی
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه نهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه شصت و سوم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هفتم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
علوم انسانی
رتبه شصت و پنجم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه نود و هشتم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
علوم تجربی
رتبه شانزدهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه بیست و نهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه یازدهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
شیمی
مدال برنز
المپیاد کشوری
سال 1399
رشته
ریاضی
مدال برنز
المپیاد کشوری
سال 1398