افتخارات

رشته
پژوهشی
مدال برنز
المپیاد کشوری
سال 1402
رشته
ادبی
مدال نقره
المپیاد کشوری
سال 1402
رشته
ریاضی
مدال برنز
المپیاد کشوری
سال 1402
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هفتاد و نهم
کنکور سراسری
سال 1402
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه شصت و ششم
کنکور سراسری
سال 1402
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1402
رشته
زبان
رتبه هشتاد و نهم
کنکور سراسری
سال 1401
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و هفتم
کنکور سراسری
سال 1401
رشته
هنر
رتبه هشتاد و ششم
کنکور سراسری
سال 1401
رشته
علوم تجربی
رتبه هفتاد و چهارم
کنکور سراسری
سال 1401
رشته
علوم انسانی
رتبه پنجاه و یکم
کنکور سراسری
سال 1401
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه پنجاهم
کنکور سراسری
سال 1401