افتخارات

رشته
زبان
رتبه هشتاد و نهم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و هفتم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
هنر
رتبه هشتاد و ششم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
علوم تجربی
رتبه هفتاد و چهارم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
علوم انسانی
رتبه پنجاه و یکم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه پنجاهم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
علوم تجربی
رتبه چهل و نهم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
زبان
رتبه سی و هشتم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
علوم انسانی
رتبه سی و هشتم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
علوم تجربی
رتبه سیام
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
علوم انسانی
رتبه چهارم
کنکور سراسری
نامشخص
رشته
صحیفه سجادیه
رتبه اول
کنگره قرآنی
سال 1400