افتخارات

رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه بیست و هشتم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
ادبی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
رشته
ادبی
مدال نقره
المپیاد کشوری
سال 1399
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه چهلم
کنکور سراسری
سال 1397
رشته
علوم تجربی
رتبه سی و هفتم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
زبان
رتبه بیست و هفتم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
هنر
رتبه سی و یکم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و دوم
کنکور سراسری
سال 1394
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه چهل و سوم
کنکور سراسری
سال 1397