افتخارات

رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
زبان
رتبه بیست و هفتم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
هنر
رتبه سی و یکم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و دوم
کنکور سراسری
سال 1394
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه چهل و سوم
کنکور سراسری
سال 1397
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه شصت و سوم
کنکور سراسری
سال 1397
رشته
هنر
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد جهانی
سال 1394
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه پنجاه و پنجم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هفتاد و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398