افتخارات

رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه نهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه شصت و سوم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هفتم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
علوم انسانی
رتبه شصت و پنجم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه نود و هشتم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
علوم تجربی
رتبه شانزدهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه بیست و نهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه یازدهم
کنکور سراسری
سال 1400
رشته
شیمی
مدال برنز
المپیاد کشوری
سال 1399
رشته
ریاضی
مدال برنز
المپیاد کشوری
سال 1398
رشته
علوم انسانی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1399