افتخارات

رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه نود و هشتم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد جهانی
سال 1396
رشته
زبان
رتبه سی و سوم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
زبان
رتبه نود و هفتم
المپیاد کشوری
سال 1395
رشته
زیست‌شناسی
مدال نقره
المپیاد کشوری
سال 1399
رشته
علوم تجربی
رتبه پانزدهم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
زبان
رتبه دوم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
علوم انسانی
رتبه سوم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه پنجاهم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه چهل و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398