افتخارات

رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه شصت و سوم
کنکور سراسری
سال 1397
رشته
هنر
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد جهانی
سال 1394
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه پنجاه و پنجم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هفتاد و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه نود و هشتم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
ریاضی
مدال طلا
المپیاد جهانی
سال 1396
رشته
زبان
رتبه سی و سوم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
زبان
رتبه نود و هفتم
المپیاد کشوری
سال 1395
رشته
زیست‌شناسی
مدال نقره
المپیاد کشوری
سال 1399
رشته
علوم تجربی
رتبه پانزدهم
کنکور سراسری
سال 1399