افتخارات

رشته
زبان
رتبه دوم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
علوم انسانی
رتبه سوم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه پنجاهم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه چهل و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه شصت و هشتم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
علوم تجربی
رتبه نود و سوم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
زبان
رتبه بیستم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ادبی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1399
رشته
علوم تجربی
رتبه سی و چهارم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه چهل و ششم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
زبان
رتبه نود و هفتم
کنکور سراسری
سال 1399