افتخارات

رشته
زبان
رتبه پنجاه و دوم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه نود و یکم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ادبی
رتبه دوم
مسابقات فرهنگی
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه هفتاد و سوم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه صدم
کنکور سراسری
سال 1394
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و چهارم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه چهل و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
کامیپوتر
مدال طلا
المپیاد جهانی
سال 1394
رشته
کامیپوتر
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه بیست و دوم
کنکور سراسری
سال 1397
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و دوم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
علوم تجربی
رتبه بیست و دوم
کنکور سراسری
سال 1394