افتخارات

رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و چهارم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه چهل و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
کامیپوتر
مدال طلا
المپیاد جهانی
سال 1394
رشته
کامیپوتر
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه بیست و دوم
کنکور سراسری
سال 1397
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتاد و دوم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
علوم تجربی
رتبه بیست و دوم
کنکور سراسری
سال 1394
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه بیست و هشتم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
ادبی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
رشته
ادبی
مدال نقره
المپیاد کشوری
سال 1399
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه چهلم
کنکور سراسری
سال 1397
رشته
علوم تجربی
رتبه سی و هفتم
کنکور سراسری
سال 1395