افتخارات

رشته
زبان
رتبه یازدهم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هشتاد و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه پنجاه و چهارم
کنکور سراسری
سال 1395