افتخارات

رشته
علوم تجربی
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
زبان
رتبه سوم
کنکور سراسری
سال 1395
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هشتاد و ششم
کنکور سراسری
سال 1396
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه بیست و پنجم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
زبان
رتبه نود و سوم
کنکور سراسری
سال 1394
رشته
زبان
رتبه یازدهم
کنکور سراسری
سال 1399
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه هشتاد و پنجم
کنکور سراسری
سال 1398
رشته
علوم تجربی
رتبه پنجاه و چهارم
کنکور سراسری
سال 1395