افتخارات

افتخار آفرینان رشته تجربی دبیرستان علامه حلی 4 در کنکور سراسری 98
رشته
علوم تجربی
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1398
افتخار آفرینان رشته تجربی دبیرستان علامه حلی 4 در کنکور سراسری 98
رشته
علوم تجربی
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1398
افتخار آفرینان رشته ریاضی دبیرستان علامه حلی 4 در کنکور سراسری 98
رشته
ریاضی
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1398
افتخار آفرینان رشته ریاضی دبیرستان علامه حلی 4 در کنکور سراسری 98
رشته
ریاضی
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1398