افتخارات

رضا نیک فر
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
آرتان خبری
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
نیما رضایی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دهم
کنکور سراسری
سال 1399
حسین عارف
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1399
مهدی عزیزی
رشته
زبان
رتبه اول
کنکور سراسری
سال 1399