افتخارات

آرتین مجد
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1394
آرتان خبیری
رشته
زبان
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
احسان عابدین
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
ابراهیم بهرامی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1395