افتخارات

محمد امین سروشان
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1398
محمد امین خشخاشی مقدم
رشته
کامیپوتر
مدال طلا
المپیاد جهانی
سال 1394
کیوان خادمی
رشته
کامیپوتر
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
کسری عبداللهی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1397
فرزام صبریان
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
علیرضا نوروزی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1394
علیرضا شکرانی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1399
علی مزاری
رشته
ادبی
مدال طلا
المپیاد کشوری
سال 1395
علی دلاوری
رشته
ادبی
مدال نقره
المپیاد کشوری
سال 1399
علی اصغر قناتی
رشته
ریاضی و فیزیک
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1397
علی آزادی
رشته
علوم تجربی
رتبه دو رقمی
کنکور سراسری
سال 1395
عباس میرزاپور
رشته
علوم تجربی
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396