افتخارات

حامد نجات
رشته
ریاضی
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1396
امید شرفی
رشته
ریاضی
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1396
سید هادی موسوی
رشته
هنر
رتبه هشتم
کنکور سراسری
سال 1396
رضا قانع خیابانیان
رشته
ریاضی
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1396
امیر رضا آزادمهر
رشته
زبان
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399
بردیا شفیعی
رشته
علوم تجربی
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399
فرزام صبریان
رشته
علوم تجربی
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399
بزرگمهر ضیاء
رشته
ریاضی و فیزیک
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399
امیر سعید احمدی
رشته
ریاضی و فیزیک
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399
امیر علی فراهانی
رشته
علوم تجربی
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399
علیرضا شکرانی
رشته
ریاضی و فیزیک
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399
آریا تم خیشا
رشته
ریاضی و فیزیک
دیپلم افتخار
کنکور سراسری
سال 1399