کسب سه رتبه برتر بیست و هفتمین کنگره قرآنی سمپاد

دانش آموزان 
محمد رضا حسنی 
رضا تیرگر
حسین راثی پور 
موفق شدند در رشته های قرائت و حفظ عمومی رتبه برتر را در سطح شهر تهران کسب کنند.