مراسم تقدیر از افتخار آفرینان دبیرستان در سال تحصیلی 1401-1400