برگزاری جلسه شورای دانش آموزی با حضور مدیریت محترم دبیرستان ، معاون پرورشی و معاون آموزشی

  .