جناب آقای مهندس چنگیز ملک زاده

رده: 
دبیران
عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر درس فیزیک