جناب آقای استاد مقصود قلی نژاد

رده: 
معاونت
عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر درس تاریخ و جغرافیا