تقدیر دانش آموزان افتخار آفرین در مسابقات قرآن عترت و نماز ، فرهنگی ، هنری و ورزشی در سطح منطقه 2