جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان علامه حلی 4

آخرین جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان علامه حلی 4 در تاریخ 1399/7/7 برگزار گردید.