نفرات برتر اولین جشنواره ملی «من فناوری هسته ای هستم»

نفرات برتر اولین جشنواره ملی «من فناوری هسته ای هستم»
دانش آموز علی باطبی کسب رتبه سوم در بخش مقاله
دانش آموز سید امیر حسام دادخواه امینی کسب رتبه سوم در بخش مقاله (قابل تقدیر)