آقای کمالی

رده: 
کادر آموزشی
عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر فیزیک - پایه 10