آقای ملک زاده

عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر فیزیک - پایه 10