آقای عباسی منجزی

عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر فیزیک - پایه 12