آقای صالح زاده

عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر تاریخ و جغرافی - پایه 10، 11 و 12