آقای صالحی

عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر جامعه شناسی - پایه 10، 11 و 12