آقای شریف خطیبی

عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر هندسه - پایه 12