آقای شاه پرویزی

عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر شیمی - پایه 12