آقای ترابی (اکبر)

عکس پرسنلی: 
سمت: 
دبیر هندسه - پایه 10