معاون و دبیر نمونه

انتخاب جناب آقاي دكتر طباطبايي به عنوان معاون نمونه و جناب آقاي شيخ عطار به عنوان دبير نمونه را تبريك عرض نموده موفقيت بيش از پيش را براي اينان آرزومنديم .