جلسه انجمن اولیاء و مربیان

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان علامه حلی 4 با رعایت پروتکل های بهداشتی روز دوشنبه مورخ 1399/12/11 برگزار گردید.