جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران دبیرستان علامه حلی 4 با رعایت پروتکل های بهداشتی در تاریخ 1399/11/18 برگزار گردید.